Reglement voor het Nederlands kampioenschap duo/solo-paalzitten.

Dit is het officiële reglement voor het Nederlandse kampioensschap duo/solo-paalzitten, dat elk jaar op donderdag vrijdag en zaterdag tijdens de laatste week van de noordelijke bouwvak in Kollum (Friesland) wordt gehouden. Dit reglement bestaat uit een deelnemersreglement en een wedstrijdreglement.

 

Definities:

 

Duo/ solo-paalzitten.

Dit is een paalzitwedstrijd, waarbij door de deelnemers tijdens het paalzitten binnen een vastgestelde tijd (60 uren) zoveel mogelijk bonusseconden worden gespaard. Degene met de meest gespaarde seconden is de winnaar.

 

Bonusseconden.

Dit is de tijdwinst, die door de deelnemers aan de wedstrijd op eigen initiatief door het inkorten van de vastgestelde pauzes van tien minuten wordt verkregen .

 

 

 

 

 

 

Deelnemersreglement:

 

Paalzitpaal

De duo’s zitten met twee (2)  personen en de solo’s met een (1) persoon  op een paal. Op elke paal is er een voor elke discipline ( duo/solo ) identieke constructie voorzien van voetsteun gemonteerd. De deelnemers zitten plusminus twee meter boven het water. Het is de deelnemers ten strengste verboden enige veranderingen op of aan de paal aan te brengen. De deelnemers mogen tijdens het zitten geen gebruik maken van kussens of andere losse voorwerpen, die het zitten vergemakkelijken.

Reclame-uitingen en sponsornamen bevestigd op of aan de paal zijn niet toegestaan.

 

Aanvang/einde

De wedstrijd kent een van te voren vastgestelde aanvangtijd en eindtijd.

Elk deelnemend duo dan wel solist (m/v) moet tegelijk zitten en rusten.

 

Leeftijd

De minimum leeftijd van elke deelnemer is in principe 18 jaar.

Is men tussen de 16 en 18 jaar dan dient men voor deelname aan het evenement schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers te hebben.

 

Begeleiding

Elk deelnemend duo / solist zorgt voor persoonlijke begeleiding gedurende het hele evenement zowel overdag als ’s nachts. Men geeft van tevoren i.v.m. de logistieke verzorging de namen van de begeleiders schriftelijk door aan de organisatie. Elk duo /solist wordt geacht tijdens het evenement een (1) begeleider ter beschikking te hebben. De begeleider zorgt tijdens het evenement voor de persoonlijke verzorging van zijn/haar duo/solist. ( eten en drinken ) Dit wordt tijdens het evenement door de organisatie beschikbaar gesteld.

 

 

 

 

Rusten

Om elke twee uur is er gelegenheid om maximaal tien minuten te rusten.

Hiertoe worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld om de paal verlaten.

 

Er worden door de organisatie enkele verplichte rustmomenten ingepast.

Deze verplichte rusttijden gelden voor een ieder en hebben geen invloed op de eind uitslag.

 

Tijdwinst

Tijdwinst wordt verkregen door op eigen initiatief van de deelnemers de vastgestelde rusttijden van tien minuten in te korten.

 

Herkenbaarheid

Deelnemers zijn tijdens het evenement als duo herkenbaar ( dezelfde kleding dan wel uitmonstering ) Sponsoring op kleding is toegestaan.

Beschikt men als duo niet over identieke kleding, dan kan dit door de organisatie beschikbaar worden gesteld.

 

Verzorging

De organisatie zorgt tijdens het evenement voor eten en drinken. Dit geldt voor de deelnemers en een (1) begeleider.

 

Verantwoordelijkheid

De deelnemers aan dit evenement doen geheel op eigen risico mee. Mocht een arts of een EHBO-er constateren dat een deelnemer zo vermoeid is, dat doorgaan onverantwoord is, dan kan en mag de organisatie besluiten, dat het duo waarvan deze deelnemer deel uit maakt, stoppen moet met de wedstrijd. Ditzelfde geldt voor de solo-zitters.

 

 

 

Onweer

Bij onweer wordt de wedstrijd gestaakt.

Na het onweer wordt in principe de wedstrijd hervat.

 

Gebruik middelen

Alcohol/ drugsgebruik gebruik door deelnemers zijn tijdens de wedstrijd niet toegestaan.

Ook het gebruik van koptelefoons (MP3/ walkman ) is tijdens het zitten niet toegestaan.

 

Gedrag deelnemers

Het is de deelnemers ten strengste verboden voorwerpen naar andere deelnemers of het publiek te gooien of zich op andere wijze a-sociaal te gedragen. Wordt dergelijk gedrag toch geconstateerd dan is het duo, waar deze deelnemer deel van uitmaakt uitgesloten van verdere deelname. Ditzelfde geldt voor de solo-zitters.

 

PR

De deelnemers verlenen desgevraagd medewerking aan interviews / en staan pers te woord.

De deelnemers zien hierdoor af van de bepalingen van het privacy-reglement en geven daarmee toestemming om de gemaakte geluidsopnamen, foto’s  en beelden te gebruiken voor publicatie.

Gebruik parasols/paraplu’s

Het gebruik van parasols/paraplu’s en andere beschermende middelen i.v.m. de weersomstandigheden is toegestaan.

 

Aansprakelijkheid

De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor materiele of psychische schade voortvloeiend uit dit evenement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 

 

 

Aanmelding

De deelnemers duo’s/solo’s melden zich van tevoren schriftelijk aan. Dit dient te gebeuren door het invullen van een deelnameformulier en het betalen van een borgsom van 25 euro.

Dit bedrag wordt bij het daadwerkelijk deelnemen aan het evenement door de organisatie terugbetaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdreglement:

 

Duur wedstrijd

De wedstrijd begint op donderdagmorgen 10 uur en eindigt op zaterdagavond 22:00 uur

 

Loting:

Door loting wordt bepaald welk duo/ solist op welke paal komt te zitten. De palen zijn daartoe virtueel genummerd. Paal 1 staat op de Westerdiepswal voor het podium. Paal 2 is de volgende paal richting Voorstraat enz. t/m paal 4. Paal 5 staat op de Oosterdiepswal voor het podium.

Paal 6 en 7 zijn de volgende palen richting Voorstraat. Paal no. 8 is de meezitpaal voor het goede doel. Loting vindt plaats door trekking van een van de teamleden, die een genummerd balletje uit een afgedekte emmer pakt. Het getrokken nummer bepaalt het nummer van de paal waarop men komt te zitten.

Opening

Start wedstrijd is om 10:00 uur. Als eersten gaan de zitters van paal 1 op de paal. Vervolgens die van paal no. 2 en zo door t/m die van paal no. 7.

 

Pauzes

Elk duo/solist heeft het recht om na twee uur tien minuten van de paal te zijn. Hiertoe wordt begonnen bij de deelnemer(s) op paal no. 1. Vervolgens die op paal no. 2, 3 en 4. ( dit zijn de zitters aan de Westerdiepswal ) De eerste pauze is vastgesteld om 12:00 uur.

De deelnemer(s) op paal no. 5 t/m 7 pauzeren om 13:00 uur. ( dit zijn de zitters aan de Oosterdiepswal ) Deze deelnemers  zitten dan voor hun eerste pauze een uur langer.

Het rustschema is van te voren vastgesteld.  Daarom is de loting belangrijk. Op zaterdagavond wordt dit gecompenseerd. De zitters aan de Oosterdiepswal hebben dan om 21:00 uur het recht op de laatste pauze en hoeven daarna maar een uur meer te zitten. Er is voor de deelnemers tijdens het evenement een toilet gelegenheid beschikbaar. Buiten de rustschema’s om is het niet toegestaan om de paal te verlaten.

 

 

Bonus seconden .

 

De deelnemers kunnen door op eigen initiatief door de pauzes in te korten, bonus seconden sparen. De rusttijden worden door de organisatie door middel van een stopwatch vastgelegd.

De rusttijd wordt geklokt op het moment dat bij het duo de tweede persoon dan wel de solist van de paal af is en op de strobalen staat. De rusttijd eindigt op het moment, dat  bij het duo de tweede persoon dan wel de solist van de strobalen weer op de trap naar de paal heeft plaatsgenomen.  Men dient bij het bestijgen van de paal in een vloeiende beweging via de trap naar de paal te klimmen en daarop te gaan zitten. Gebeurt dit in de ogen van de wedstrijdleiding te langzaam, dan kan dit tot uitsluiting van de wedstrijd leiden.

Wie aan het eind van de wedstrijd de meeste bonusseconden heeft is uiteindelijk de winnaar.

 

 

Einde wedstrijd.

 

Is op zaterdag om 22:00 uur. Dan gaat als eerste de zitter(s) van paal no. 1 eraf. Vervolgens die van no. 2 en zo door t/m no. 7. Dit gebeurd in dezelfde volgorde als bij de start. De tijd die nodig is om bij het begin op en bij het einde van de paal te gaan wordt niet meegerekend. Dus als iedereen zit begint de wedstrijd en als iedereen eraf is eindigt de wedstrijd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijzengeld

 

De prijzenpot is gevuld met totaal 1500 euro.

Dit wordt als volgt verdeeld.

 

1e prijs 600 euro en medaille plus beker /krans (bos bloemen)

2e prijs 400 euro en medaille (bos bloemen)

3e prijs 200 euro en medaille (bos bloemen)

 

( onder voorwaarde dat de eindtijd van zaterdagavond 22:00 uur wordt gehaald )

 

4e t/m de 7e prijs 75 euro. ( onder voorwaarde, dat er minimaal 24 uur is gezeten)

 

Zijn er aan het eind van de wedstrijd deelnemers met hetzelfde aantal bonus seconden, dan wordt het prijzengeld van deze twee prijzen bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld.

 

 Huldiging/prijsuitreiking

 

De prijs uitreiking vindt plaats omstreeks 22:15 uur op het ereschavot nabij het podium.

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteursrecht.

 

 

Dit reglement is aangepast vastgesteld tijdens de vergadering van de stichting APK in de Paradisobar te Kollum op maandag 15 juli 2019 te 21:30 uur.

 

Niets uit Reglement mag zonder uitdrukkelijke toestemming van het dagelijkse bestuur van de stichting APK te Kollum worden gekopieerd / overgenomen dan wel gebruikt. ( auteursrecht )

page2[1]